unia logo2

Dotacje


Projekt

Birtech Sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt pn. Innowacyjna autonomiczna kamera do wykrywania wolnych miejsc parkingowych i zajętość pasów ruchu w oparciu o sieci neuronowe współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.2: Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
Celem projektu jest opracowanie systemu do wykrywania w miastach wolnych obszarów parkowania oraz monitorowania obszarów z zakazem parkowania.
Projekt polega na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych zmierzających do stworzenia systemu opartego na nowatorskiej koncepcji autonomicznej kamery, która sama będzie przetwarzać obraz, a do serwera będzie wysyłać sparametryzowaną informację tekstową odnośnie monitorowanego obszaru. W trakcie realizacji projektu zostanie opracowana nowa kamera zawierająca unikalny algorytm, który przy zdefiniowaniu systemu eksperckiego oraz sieci neuronowej będzie podejmować decyzję o dostępności danego obszaru jako miejsca parkingowego i tę informację w czasie rzeczywistym przekazywać do serwera centralnego.

Wartość projektu: 3 103 152,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 203 820,00 PLN

Ogłoszenia

Informacja